Vårt mål är att bygga energieffektiva bostäder som har god inomhusmiljö med sunda material som minimerar byggnadernas miljöpåverkan under hela dess livstid. Besqab har Bruntlandkommissionens definition som riktlinje i vårt hållbarhets- arbete, d.v.s.

"En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina."

Hushålla med resurser

Energieffektiva hus, vattensnåla installationer och goda utrymmen för källsortering bidrar till lägre driftkostnader för hushållet. Vi vill underlätta för dig att leva hållbart. En energisnål bostad är billigare i drift och därmed bättre för miljön. Våra egna energikrav ligger under Boverkets norm. Vi väljer välisolerade väggar och fönster med bra isoleringsförmåga.

I Sverige är rent vatten inte någon brist, men vi ska självklart vara rädda om det vi har och det underlättas i våra bostäder med snålspolande blandare och toalettstolar. Genom individuell mätning av varmvattnet förbrukas mindre vatten. Det går åt mindre energi för att värma upp det och du betalar bara för vattnet du använder.

Byggproduktionen är en resurskrävande process som vi ständigt jobbar med att effektivisera och förbättra. Vi vill vara långsiktiga i våra val och använder beprövade material och konstruktionslösningar. På byggarbetsplatserna återvinner vi självklart byggavfallet och återanvänder fyllnadsmassorna.

Fukt på fel ställe kan medföra allvarliga konsekvenser. I projekten upprättas en fuktskyddsbeskrivning för att bevaka viktiga punkter.

En säker arbetsplats

Vi arbetar för att Besqab som arbetsplats är trivsam och säker att vistas på och vi har en uttalad policy för en god arbetsmiljö. Policyn innebär att vi i alla sammanhang arbetar för att minimera skador i arbetet och för framtida användare av våra bostäder.

Våra mål för en god arbetsmiljö:

  • Ingen skall skada sig på jobbet
  • Vi ska ständigt arbeta med att minimera olycksriskerna på våra byggarbetsplatser
  • Byggarbetsplatserna ska vara välplanerade och ha en god ordning

Långsiktig ekonomi

Besqab agerar hållbart på både kort och lång sikt för att skapa både en långsiktig tillväxt och ett mervärde för både våra kunder, medarbetare och aktieägare. Vi ska agera hållbart och öka kunskapen om husens livscykelkostnad. Vi visar omsorg om varje objekt och affär vilket visar resultat i form av en positiv värdeutveckling av bostaden.

 

 

 

Besqabs klimatskola

HÄR får du enkla tips på hur du kan bidra till en mer hållbar livsstil