Det började med ett runt bord, sju stolar och en telefon...

Den 1 januari 1989 grundades Besqab Projekt och Fastigheter AB av sju personer. Antalet anställda gick raskt från sju till 14 medan mark förvärvades, uppdrag påbörjades och bostäder projekterades.

Ambitionen var inledningsvis att bygga upp ett kommersiellt fastighetsbestånd, men under fastighetskrisen i början på 90-talet styrdes verksamheten helt över till nyproduktion av bostäder. Tack vare goda och långsiktiga markförvärv för bostäder, samt ett stort personligt engagemang, var Besqab i mitten av 90-talet ett av få byggföretag som kontinuerligt byggde bostäder. Fram till idag har omkring 6000 lägenheter och småhus uppförts och antalet anställda har ökat från sju till närmare 120 - och ännu fler telefoner.

I slutet av 90-talet gjordes en satsning på ett nytt affärsområde – CM (Construction Management) – som idag är en betydande del av verksamheten. Våra kunder arbetar huvudsakligen inom bostadssektorn, men även kontor, skolor, lagerhotell, vårdanläggningar och gallerior finns på projektlistan.

Verksamheten begränsades geografiskt redan från början till Stockholms län och Uppsala, och är så än idag. Under åren 1993-2009 verkade bolaget även i Tallinn, Estland. Huvudkontoret har sedan starten funnits i Täby och 2001 öppnades även ett lokalkontor i Uppsala. Besqab växer och i februari 2018 flyttade huvudkontoret till Danderyd till modernare och mer ändamålsenliga lokaler.

I januari 2011 valde Isidor Andersson att efter dryga 20 år, sälja samtliga sina aktier i bolaget. Skirner AB ökade sin ägarandel och några nya aktieägare tillkom. Ägarskiftet innebar ingen förändring i verksamhetsinriktningen utan ambitionen är fortsatt förstärkning av Besqabs marknadsposition inom bostadsutveckling på Stockholms- och Uppsalamarknaden, samt öka förvaltningsbeståndet av vård- och omsorgsbostäder.

Idag har Besqab ungefär 120 anställda och är sedan juni 2014 noterade på Nasdaq Stockholm.

VD har ordet

God marknadskontakt i säljstartade projekt

Bostadsmarknaden i Stockholm och Uppsala var avvaktande under hela första halvåret. Prisnedgångarna har den senaste tiden dämpats och prisutvecklingen har överlag varit stilla-stående med vissa lokala avvikelser. Vi upplevde en något stabilare marknad under det andra kvartalet.

Utbudet av nyproduktion är stort men antalet besökare på våra säljstarter och visningar bekräftar att det finns ett intresse för Besqabs bostäder. De projekt som säljstartats hittills under 2018 har haft ett bra marknadsmottagande och vi har produktionsstartat de projekt vi planerat. Produktionsstart på Besqab betyder att vi har myndighetsbeslut klara, varför vi kan kommunicera realistiska tidplaner till våra kunder.  

Attraktiv byggrättsportföljBesqab byggrättsportfölj rymmer omkring 3 500 byggrätter. Vi arbetar strategiskt med våra väl avvägda byggrätter för att säkerställa framtida produktion och lönsamhet.

Marknadsutsikter
Vi har gynnsamma makroekonomiska faktorer i Sverige, inte minst i Stockholm och Uppsala. Med snart 30 år i branschen har Besqab erfarenhet från flera konjunkturcykler och jag ser på framtiden med tillförsikt. Vi är väl rustade med en stark balansräkning, bra byggrätter samt nöjda kunder och erfarna medarbetare. Vi står fast vid vår strategi att erbjuda trygga bostadsköp med bostäder som kunderna efterfrågar.

Anette Frumerie
Danderyd 20 juli