Historik

Det började med ett runt bord, sju stolar och en telefon...

DEN 1 JANUARI 1989 GRUNDADES BESQAB PROJEKT OCH FASTIGHETER AB AV SJU PERSONER. ANTALET ANSTÄLLDA GICK RASKT FRÅN SJU TILL 14 MEDAN MARK FÖRVÄRVADES, UPPDRAG PÅBÖRJADES OCH BOSTÄDER PROJEKTERADES.

Ambitionen var inledningsvis att bygga upp ett kommersiellt fastighetsbestånd, men under fastighetskrisen i början på 90-talet styrdes verksamheten helt över till nyproduktion av bostäder. Tack vare goda och långsiktiga markförvärv för bostäder, samt ett stort personligt engagemang, var Besqab i mitten av 90-talet ett av få byggföretag som kontinuerligt byggde bostäder. Fram till idag har omkring 5500 lägenheter och småhus uppförts och antalet anställda har ökat från sju till närmare 100 - och ännu fler telefoner.

I slutet av 90-talet gjordes en satsning på ett nytt affärsområde – CM (Construction Management) – som idag är en betydande del av verksamheten. Våra kunder arbetar huvudsakligen inom bostadssektorn, men även kontor, skolor, lagerhotell, vårdanläggningar och gallerior finns på projektlistan.

Verksamheten begränsades geografiskt redan från början till storstockholm och Uppsala län, och är så än idag. Under åren 1993-2009 verkade bolaget även i Tallinn, Estland. Huvudkontoret har ända sedan starten funnits i Täby och 2001 öppnades även ett lokalkontor i Uppsala.

I januari 2011 valde Isidor Andersson att efter dryga 20 år, sälja samtliga sina aktier i bolaget. Skirner AB ökade sin ägarandel och några nya aktieägare tillkom. Ägarskiftet innebar ingen förändring i verksamhetsinriktningen utan ambitionen är fortsatt förstärkning av Besqabs marknadsposition inom bostadsutveckling på Stockholms- och Uppsalamarknaden, samt öka förvaltningsbeståndet av vård- och omsorgsbostäder.

Idag har Besqab ungefär 95 anställda och är sedan juni 2014 noterade på Nasdaq Stockholm.

Många undrar över namnet Besqab och den enkla förklaringen är att det betyder Beställd Kvalitet.

VD har ordet

Besqabs bästa helårsresultat hittills
Den finansiella utvecklingen har varit fortsatt positiv. Besqab gör sitt hittills bästa helårsresultat. Enligt segments- redovisningen för 2016 uppgår intäkterna till 1 684,1 Mkr (1 474,9) och rörelse- resultatet till 347,7 Mkr (277,3).

Utökad byggrättsportfölj
Vi har under året utökat vår byggrätts- portfölj. I december tecknade Besqab avtal om förvärv av drygt 300 byggrätter i attraktivt läge vid Solna Centrum. Glädjande var också att detaljplaner för två av våra projekt vann laga kraft i januari vilka omfattar cirka 500 bostäder i projektet Ultuna Trädgårdsstad, Uppsala samt cirka 90 lägenheter i Kärrtorp Centrum, Stockholm.

Försäljning, produktionsstarter och marknad
Vi har sålt 262 bostäder under året. Vid utgången av året uppgår antalet bostäder i pågående produktion till 776 varav 87 procent är sålda eller bokade. Bostads- marknaden i Stockholm och Uppsala är fortsatt stark och våra säljstartade projekt har mottagits mycket väl av marknaden.

Goda relationer
Det är glädjande att under året ha välkomnat flera nya medarbetare till Besqab. Vi kan konstatera att vårt goda renommé gynnar oss i en konkurrensutsatt marknad och vi månar om goda relationer till våra intressenter. I vår verksamhet har vi kunden i centrum och vi fortsätter utveckla oss för att öka kundnyttan. I branschens årliga NKI-mätning av kundernas nöjdhet har Besqab högt resultat och överträffar branschindex.

Framtidsutsikter
Vi ser positivt på 2017 med stabil efterfrågan på våra bostäder och fortsatt tillväxt för Besqab. Vår strategi är långsiktigt hållbar för att hantera omvärldens utmaningar. Besqabs finansiella ställning är stark och vi är väl rustade att fortsätta växa och utvecklas till ett ännu bättre Besqab.

Täby i februari 2017

Anette Frumerie