Det började med ett runt bord, sju stolar och en telefon...

Den 1 januari 1989 grundades Besqab Projekt och Fastigheter AB av sju personer. Antalet anställda gick raskt från sju till 14 medan mark förvärvades, uppdrag påbörjades och bostäder projekterades.

Ambitionen var inledningsvis att bygga upp ett kommersiellt fastighetsbestånd, men under fastighetskrisen i början på 90-talet styrdes verksamheten helt över till nyproduktion av bostäder. Tack vare goda och långsiktiga markförvärv för bostäder, samt ett stort personligt engagemang, var Besqab i mitten av 90-talet ett av få byggföretag som kontinuerligt byggde bostäder. Fram till idag har omkring 5500 lägenheter och småhus uppförts och antalet anställda har ökat från sju till närmare 100 - och ännu fler telefoner.

I slutet av 90-talet gjordes en satsning på ett nytt affärsområde – CM (Construction Management) – som idag är en betydande del av verksamheten. Våra kunder arbetar huvudsakligen inom bostadssektorn, men även kontor, skolor, lagerhotell, vårdanläggningar och gallerior finns på projektlistan.

Verksamheten begränsades geografiskt redan från början till storstockholm och Uppsala län, och är så än idag. Under åren 1993-2009 verkade bolaget även i Tallinn, Estland. Huvudkontoret har ända sedan starten funnits i Täby och 2001 öppnades även ett lokalkontor i Uppsala.

I januari 2011 valde Isidor Andersson att efter dryga 20 år, sälja samtliga sina aktier i bolaget. Skirner AB ökade sin ägarandel och några nya aktieägare tillkom. Ägarskiftet innebar ingen förändring i verksamhetsinriktningen utan ambitionen är fortsatt förstärkning av Besqabs marknadsposition inom bostadsutveckling på Stockholms- och Uppsalamarknaden, samt öka förvaltningsbeståndet av vård- och omsorgsbostäder.

Idag har Besqab ungefär 95 anställda och är sedan juni 2014 noterade på Nasdaq Stockholm.

Många undrar över namnet Besqab och den enkla förklaringen är att det betyder Beställd Kvalitet.

VD har ordet

Tillväxt med god lönsamhet
Bostadsmarknaden har under hösten normaliserats. Vi ser en mer differentierad marknad med lokala variationer i utbud och efterfrågan, vilket gör det än viktigare med rätt läge och rätt utformning av våra projekt. Besqab har under rapportperioden haft en stabil utveckling med god lönsamhet. Kvartalets intäkter har förstärkts av särskilt hög aktivitet i vissa pågående projekt. Vi står väl rustade med en stark finansiell ställning och en väl avvägd byggrättsportfölj.

Täby i november 2017
Anette Frumerie