Det började med ett runt bord, sju stolar och en telefon...

Den 1 januari 1989 grundades Besqab Projekt och Fastigheter AB av sju personer. Antalet anställda gick raskt från sju till 14 medan mark förvärvades, uppdrag påbörjades och bostäder projekterades.

Ambitionen var inledningsvis att bygga upp ett kommersiellt fastighetsbestånd, men under fastighetskrisen i början på 90-talet styrdes verksamheten helt över till nyproduktion av bostäder. Tack vare goda och långsiktiga markförvärv för bostäder, samt ett stort personligt engagemang, var Besqab i mitten av 90-talet ett av få byggföretag som kontinuerligt byggde bostäder. Fram till idag har omkring 6000 lägenheter och småhus uppförts och antalet anställda har ökat från sju till närmare 120 - och ännu fler telefoner.

I slutet av 90-talet gjordes en satsning på ett nytt affärsområde – CM (Construction Management) – som idag är en betydande del av verksamheten. Våra kunder arbetar huvudsakligen inom bostadssektorn, men även kontor, skolor, lagerhotell, vårdanläggningar och gallerior finns på projektlistan.

Verksamheten begränsades geografiskt redan från början till Stockholms län och Uppsala, och är så än idag. Under åren 1993-2009 verkade bolaget även i Tallinn, Estland. Huvudkontoret har sedan starten funnits i Täby och 2001 öppnades även ett lokalkontor i Uppsala. Besqab växer och i februari 2018 flyttade huvudkontoret till Danderyd till modernare och mer ändamålsenliga lokaler.

I januari 2011 valde Isidor Andersson att efter dryga 20 år, sälja samtliga sina aktier i bolaget. Skirner AB ökade sin ägarandel och några nya aktieägare tillkom. Ägarskiftet innebar ingen förändring i verksamhetsinriktningen utan ambitionen är fortsatt förstärkning av Besqabs marknadsposition inom bostadsutveckling på Stockholms- och Uppsalamarknaden, samt öka förvaltningsbeståndet av vård- och omsorgsbostäder.

Idag har Besqab ungefär 120 anställda och är sedan juni 2014 noterade på Nasdaq Stockholm.

VD har ordet

Stark tillväxt och finansiell styrka
Vi har under 2017 haft ett stort intresse för våra bostadsprojekt, såväl i Stockholm som i Uppsala. Året avslutades på en avvaktande marknad, dock med fortsatt stark konjunktur och hög befolkningstill-växt. Knappt 700 nya byggrätter har förvärvats under 2017 och vi arbetar strategiskt med byggrättsportföljen för att säkerställa framtida produkt-ion och lönsamhet. Med vår finan-siella styrka och våra samlade erfarenheter efter närmare 30 år i branschen har vi de rätta förutsätt-ningarna för fortsatt framgång.

Täby i februari 2018
Anette Frumerie