Det började med ett runt bord, sju stolar och en telefon...

Den 1 januari 1989 grundades Besqab Projekt och Fastigheter AB av sju personer. Antalet anställda gick raskt från sju till 14 medan mark förvärvades, uppdrag påbörjades och bostäder projekterades.

Ambitionen var inledningsvis att bygga upp ett kommersiellt fastighetsbestånd, men under fastighetskrisen i början på 90-talet styrdes verksamheten helt över till nyproduktion av bostäder. Tack vare goda och långsiktiga markförvärv för bostäder, samt ett stort personligt engagemang, var Besqab i mitten av 90-talet ett av få byggföretag som kontinuerligt byggde bostäder. Fram till idag har omkring 6000 lägenheter och småhus uppförts och antalet anställda har ökat från sju till närmare 120 - och ännu fler telefoner.

I slutet av 90-talet gjordes en satsning på ett nytt affärsområde – CM (Construction Management) – som idag är en betydande del av verksamheten. Våra kunder arbetar huvudsakligen inom bostadssektorn, men även kontor, skolor, lagerhotell, vårdanläggningar och gallerior finns på projektlistan.

Verksamheten begränsades geografiskt redan från början till Stockholms län och Uppsala, och är så än idag. Under åren 1993-2009 verkade bolaget även i Tallinn, Estland. Huvudkontoret har sedan starten funnits i Täby och 2001 öppnades även ett lokalkontor i Uppsala. Besqab växer och i februari 2018 flyttade huvudkontoret till Danderyd till modernare och mer ändamålsenliga lokaler.

I januari 2011 valde Isidor Andersson att efter dryga 20 år, sälja samtliga sina aktier i bolaget. Skirner AB ökade sin ägarandel och några nya aktieägare tillkom. Ägarskiftet innebar ingen förändring i verksamhetsinriktningen utan ambitionen är fortsatt förstärkning av Besqabs marknadsposition inom bostadsutveckling på Stockholms- och Uppsalamarknaden, samt öka förvaltningsbeståndet av vård- och omsorgsbostäder.

Idag har Besqab ungefär 120 anställda och är sedan juni 2014 noterade på Nasdaq Stockholm.

VD har ordet

Stark finansiell ställning i avvaktande marknad

Bostadsmarknaden i Stockholm och Uppsala är fortsatt avvaktande. Den senaste tidens prisnedgångar har dämpats och prisutvecklingen under årets inledande månader var överlag stillastående med vissa lokala avvikelser.

Överlag märker vi att köparna är mer försiktiga när det är lång tid kvar till inflyttning. De projekt vi säljstartat hittills under 2018 har haft ett bra marknadsmottagande med stort intresse för bostäderna.

Stark byggrättsportfölj
Besqab har hög aktivitet i pågående projekt. Positiva myndighetsbeslut och bra marknadskontakt i säljstartade projekt borgar för produktionsstarter framgent. Besqab har en fin byggrättsportfölj och vi arbetar strategiskt med våra 3 500 byggrätter för att säkerställa den framtida produktionen och lönsamheten.

Nöjda kunder och medarbetare
I början av februari tillkännagavs att Besqabs projekt Seglarbyn kom på delad första plats i den årliga branschmätningen om Sveriges nöjdaste bostadskunder 2017. Att vi har Sveriges nöjdaste kunder i ett av våra projekt är tack vare våra fantastiska och engagerade medarbetare. Jag blev därför särskilt glad över resultaten från medarbetarundersökningen som visar att vi fortsatt har mycket nöjda medarbetare. Vår högt värderade företagskultur är en betydande framgångsfaktor för Besqab.

Marknadsutsikter
Vi har gynnsamma makroekonomiska faktorer i Sverige, inte minst i Stockholm och Uppsala. Bankernas ökade kreditrestriktioner i kombination med det stora bostadsutbudet och osäkerhet kring framtida prisutveckling har emellertid en bromsande effekt på bostadsmarknadens återhämtning. Vi tror därför på relativt stillastående priser under resten av 2018, med variationer beroende på den lokala utbudssituationen.

Efter snart 30 år i branschen har Besqab erfarenhet från flera konjunkturcykler och jag ser på framtiden med tillförsikt. Vi är väl rustade med en stark balansräkning, bra byggrätter samt nöjda kunder och medarbetare. Vi står fast vid vår strategi att erbjuda trygga bostadsköp med bostäder som kunderna efterfrågar.

Anette Frumerie
Danderyd 18 maj