Organisation

Besqab bedriver projektutveckling i Stockholms län och i Uppsala. Huvudkontoret ligger i Täby strax norr om Stockholm, och vi har även ett kontor i Uppsala. Projektverksamheten bedrivs till stora delar lokalt medan stabfunktioner som försäljning, kommunikation, ekonomi och IT finns centralt på huvudkontoret i Täby.

Besqabs projektorganisation består av tjänstemän såsom projektledare, platschefer och arbetsledare. Ett kompetent och erfaret team står bakom varje bostadsprojekt för att säkerställa kvaliteten i alla led. Vi har inga hantverkare anställda i Besqab, istället tecknas avtal med underentreprenörer för byggprocessens olika delar. En egen platsorganisation på våra byggarbetsplatser, ger oss kontroll i alla led.

Besqabs årliga medarbetarundersökningar visar tydligt att vi som jobbar på Besqab trivs med varandra och med vårt arbete. Besqab ligger över branschsnittet inom samtliga områden.

Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft är stor och en framgångsfaktor har varit, och kommer så vara, förmågan att behålla befintlig personal samt attrahera nya kompetenta medarbetare.

Per den 31 december 2015 hade Besqab 91 medarbetare. Könsfördelningen bland de anställda är jämn och andelen kvinnor uppgick vid årsskiftet till 44 procent. Andelen kvinnor i ledande befattningar var 42 procent.