Hållbar samhällsutveckling

Besqab ska bidra till att skapa väl fungerande samhällen för dagens och morgondagens människor. De hus vi bygger idag ska användas i minst 100 år. Vårt mål är att bygga energieffektiva bostäder som har god inomhusmiljö med sunda material som minimerar byggnadernas miljöpåverkan under hela dess livstid. Vi har Bruntlandkommissionens definition som riktlinje.

"En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina."

Att vara aktiva i att skapa ett hållbart samhälle är en självklarhet för oss på Besqab. Hållbarhetsfrågor har en central plats i vår verksamhet. Genom vårt arbete med hållbarhet vill vi göra positiv skillnad för bostadsköpare, medarbetare, ägare och samarbetspartners samt för samhället i stort. Hållbarhet för oss innefattar ett miljömässigt ansvarstagande, en säker arbetsplats, ekonomisk hållbarhet samt ett socialt ansvar. För att kunna mäta hur vi bidrar till ett mer hållbart samhälle har vi delat in våra viktigaste hållbarhetsfrågor i tre fokusområden:

Hållbar bostadsmiljö

• Bidra till en hållbar stadsutveckling
• Hälsosam miljö i bostaden
• Underlätta för våra boende att leva hållbart

Hållbart bolag

• Attraktiv arbetsgivare
• Hälsa och säkerhet i arbetet
• Klimateffektiv verksamhet

Hållbar leverantörskedja

• Materialanvändning och återvinning
• Samarbeta med leverantörer gällande miljö, mänskliga rättigheter och arbetsmiljö
• Antikorruption