Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab. 

Läs mer

En trygg bostadsaffär

Trygghets­paket för en säker bostadsaffär

En trygg ekonomi, väl omhändertagna bostadsprojekt och ett personligt engagemang är viktiga frågor för oss. För att öka tryggheten i en av livets största investeringar så omfattas alla våra projekt av ett trygghets­paket.​

Tillträdesskydd

Om du inte skulle kunna flytta in vid det tänkta tillträdesdatumet erbjuder Aros Bostad ett tillträdesskydd som ger dig möjlighet att skjuta upp inflyttningen med upp till tre månader utan extra kostnad.

Godtagbara skäl kan t.ex. vara försening av pågående försäljning av befintlig bostad eller allvarlig sjukdom.

En förening med sund ekonomi

Bostadsrättsföreningens ekonomi ligger till grund för vilken månadsavgift som varje bostadsrättsköpare behöver betala till föreningen.

Föreningens kostnader för drift och ränta uppskattas i ett tidigt skede för att kunna presentera månadsavgifter inför tecknande av bokningsavtal. De uppskattade kostnaderna uppdateras sedan vid två tillfällen: genom en kostnadskalkyl inför tecknande av förhandsavtal samt vid upprättande av ekonomisk plan vid upplåtelseavtalet.

Läs mer

Kostnadskalkylen och den ekonomiska planen granskas av två, av Boverket förklarade behöriga, intygsgivare. Dessa intygar att uppgifterna i kostnadskalkylen är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt att kalkylen framstår som hållbar.

Osålda lägenheter i föreningen

Aros förbinder sig att köpa de lägenheter som inte har sålts genom bindande upplåtelseavtal vid avräkningsdagen.

På så sätt drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter från eventuellt osålda lägenheter i föreningen.​

Garanti för hyresintäktsbortfall

Utöver årsavgifter kan även kommersiella lokaler i föreningens hus utgöra en viktig intäktskälla för föreningen.

Aros Bostad garanterar att under en tvåårsperiod kompensera för eventuellt bortfall av hyresintäkter från kommersiella lokaler jämfört med de hyresintäkter som presenteras i ekonomisk plan.​

Förskottsförsäkring, insatsgaranti och färdigställandeförsäkring

Aros Bostad tecknar alltid säkerhet för föreningen i form av en förskottsgaranti. Garantin omfattar en återbetalning av erlagt förskott om förhandsavtalet upphör att gälla utan att bostadsrätt har upplåtits. ​

Inför upplåtelse av bostadsrätt ställer Aros Bostad, på uppdrag av föreningen, säkerhet för insatser och upplåtelseavgifter genom en särskild garantiförbindelse.​

Aros utsedda entreprenörer tecknar alltid en färdigställandeförsäkring som innebär ett skydd mot extra kostnader för föreningen om entreprenören av någon anledning inte kan uppfylla sina åtaganden.​